fbpx

ĐĂNG KÝ ĐẠI HỌC FPT

(HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY)

1
Thông tin cá nhân
2
Thông tin liên lạc
3
Đăng ký chuyên ngành
4
Đăng ký dự tuyển / Học bổng
5
Xác nhận
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Thí sinh vui lòng chỉ chọn 1 trong 8 chuyên ngành dưới đây
ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thí sinh vui lòng nhập phần lẻ bằng dấu chấm (.). Ví dụ: 7.5

Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12

Toán *

Vật lý *

Tiếng anh *

Văn *

Hóa học *

Tiếng anh *

KHTN *

KHXH *

Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 2 lớp 12

Toán *

Vật lý *

Tiếng anh *

Văn *

Hóa học *

Tiếng anh *

KHTN *

KHXH *

Toán *

Vật lý *

Tiếng anh *

Văn *

Tiếng anh *

Hoá học *

KHTN *

KHXH *

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

Thí sinh vui lòng nhập phần lẻ bằng dấu chấm (.). Ví dụ: 7.5

Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12

Toán *

Vật lý *

Tiếng anh *

Văn *

Hóa học *

Tiếng anh *

KHTN *

KHXH *

Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 2 lớp 12

Toán *

Vật lý *

Tiếng anh *

Văn *

Hóa học *

Tiếng anh *

KHTN *

KHXH *

Toán *

Vật lý *

Tiếng anh *

Văn *

Tiếng anh *

Hoá học *

KHTN *

KHXH *

Đăng ký trực tuyến
Tư vấn online: (0236) 730 0999